Datenschutz

ARTIKEL 1: INLEIDING


 1. BRAGARD is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met één aandeelhouder en een kapitaal van € 2.800.000,00, met maatschappelijke zetel te 50 rue Léo Valentin, 88000 Epinal, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Epinal onder nr. 389 149 187 (hierna BRAGARD genoemd), met als voorzitter de heer Guy Boeuf en hoofdactiviteit de productie en verkoop van beroepskleding. Het voert zijn activiteiten uit op de website www.bragard.com (hierna de Website genoemd). Op de Website kunnen professionele klanten en consumenten (hierna de Gebruikers genoemd) online producten bestellen.

 1. Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna het Privacybeleid genoemd) beschrijft het beleid dat BRAGARD hanteert wanneer het de persoonsgegevens van Gebruikers verzamelt en verwerkt.

Het is van toepassing op alle gegevens en informatie die Gebruikers op welke wijze dan ook overdragen aan BRAGARD of die door BRAGARD worden verzameld. BRAGARD verzamelt deze gegevens meer bepaald wanneer Gebruikers de Website bezoeken of er een bestelling plaatsen, wanneer ze zich inschrijven voor de nieuwsbrief van BRAGARD, tijdens correspondentie van BRAGARD met Gebruikers, enz., in overeenstemming met de voorwaarden, vermeld in de Algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de AGV genoemd).


Het Privacybeleid is niet van toepassing op de gegevensverwerking door derden, ook niet op de gegevensverwerking door derden die mogelijk op de Website worden vernoemd.


 1. BRAGARD bepaalt de doeleinden en middelen van de uitgevoerde verwerking en treedt op als Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens.

 1. BRAGARD verbindt zich ertoe om, gelet op de aard van de gegevens en de verwerkingsrisico's, alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te bewaren en, meer bepaald, te beletten dat de persoonsgegevens worden vervormd, beschadigd of worden verkregen door onbevoegde derden.

 1. De gegevens die bij het gebruik van de Website worden verzameld en opgeslagen, worden bewaard door de volgende provider:

OVH

2 rue Kellermann

59100 Roubaix - France

 1. Gebruikers moeten het Privacybeleid lezen en accepteren voordat ze de Website gebruiken en/of bezoeken en/of een gebruikersaccount creëren en/of een product bestellen op de Website, enz.

Daarom wordt het Privacybeleid ter beschikking gesteld van Gebruikers en kan het rechtstreeks en altijd worden geraadpleegd op het volgende adres: https://www.bragard.com/fr/content/28-protection-des-donnees


Als Gebruikers niet akkoord gaan met de voorwaarden van het Privacybeleid, kunnen ze geen gebruikersaccount creëren en geen bestellingen plaatsen op de Website.


Als Gebruikers vragen of opmerkingen hebben over dit Privacybeleid, kunnen ze op het volgende adres contact opnemen met BRAGARD: rgpd@bragard.com


ARTIKEL 2: VERZAMELDE GEGEVENS


 1. BRAGARD verzamelt gegevens:
 • bij het creëren van een gebruikersaccount op de Website en/of
 • wanneer Gebruikers de Website bezoeken en/of
 • wanneer Gebruikers hun gebruikersaccount openen en/of
 • wanneer ze de Website gebruiken en/of
 • wanneer Gebruikers in hun gebruikersaccount hun persoonlijke profiel invullen en/of
 • wanneer Gebruikers bewijsstukken of documenten versturen aan BRAGARD en/of
 • wanneer Gebruikers zich inschrijven voor de nieuwsbrief van BRAGARD en/of
 • contact opnemen via het contactformulier op de Website.

 1. De gegevens die BRAGARD als Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt, hebben betrekking op de volgende persoonsgegevens:
 • aanspreektitel
 • voornaam
 • naam
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • postadres (nummer, straat, stad, provincie, land)
 • factuuradres (nummer, straat, stad, provincie, land)
 • vaste telefoon
 • mobiele telefoon
 • alle informatie, gegevens of inhoud die Gebruikers verstrekken of genereren wanneer ze de Website gebruiken (bv.: IP-adres, gegevens van de verbinding, browsegegevens, bestelgeschiedenis), ongeacht of ze al dan niet zijn aangemeld op hun gebruikersaccount, of wanneer ze online formulieren invullen, meer bepaald het contactformulier van de klantenservice.

In de veronderstelling dat een Gebruiker de contact- en persoonsgegevens van een derde invult op een formulier voor BRAGARD, garandeert de Gebruiker aan BRAGARD dat deze derde (i) ervan op de hoogte is dat de Gebruiker deze gegevens aan BRAGARD heeft meegedeeld, (ii) dat de Gebruiker de inhoud van dit Privacybeleid aan de derde heeft meegedeeld en (iii) dat de derde deze bekendmaking en dit Privacybeleid heeft aanvaard.


 1. Deze gegevens worden geautomatiseerd verwerkt en vastgelegd in het informatiesysteem en de database van BRAGARD.

Vereiste informatie wordt op de formulieren gemarkeerd met een asterisk en is nodig om een gebruikersaccount aan te maken en bestellingen op de Website te kunnen plaatsen.


 1. Als deze persoonsgegevens niet kunnen worden verzameld of verwerkt en/of als geen toestemming wordt verleend voor deze verwerking en/of de uitoefening van de hieronder vermelde rechten, kan BRAGARD de doeleinden bedoeld in artikel 6 van het Privacybeleid niet naar behoren verwezenlijken en kan het de facto voor BRAGARD onmogelijk zijn de gevraagde dienst te verlenen. Hierdoor kan de Website ontoegankelijk zijn en kan het onmogelijk zijn om een gebruikersaccount aan te maken en dus ook om een bestelling te plaatsen.

 1. Als Gebruikers een bestelling plaatsen op de Website, gebeurt dit op een beveiligde manier. BRAGARD verzamelt geen betaalgegevens van Gebruikers, maar uitsluitend een deel van het kaartnummer, om te weten met welke kaart de laatste betaling werd uitgevoerd. De volledige bankgegevens worden uitsluitend verzameld door volgens PCI-DSS (bankbeveiligingsstandaard) gecertificeerde aanbieders van betaaldiensten.

 1. Door deze informatie en persoonsgegevens aan BRAGARD mee te delen, aanvaarden Gebruikers uitdrukkelijk dat deze gegevens worden verzameld, vastgelegd, gebruikt en onderworpen aan computerverwerking, onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden. De verwerking is onderworpen aan Europese Verordening (EG) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de AVG genoemd), alsook aan de wet van 6 januari 1978 over Informatietechnologie en vrijheden, zoals gewijzigd door de wet van 20 juni 2018.

Zolang de Gebruiker het Privacybeleid niet heeft geaccepteerd, kunnen er geen gegevens en formulieren naar BRAGARD worden verstuurd.


ARTIKEL 3: WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING


De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door BRAGARD verzameld en verwerkt in toepassing van:

 • het contract of de precontractuele activiteiten: voor een verwerking met het oog op het beheer van de contracten, de opvolging van geplaatste bestellingen op de Website, de levering van producten en het opstellen van facturen is de wettelijke basis van contractuele aard, voor zover deze verwerking nodig is voor de uitvoering van het contract of de precontractuele activiteiten. In het algemeen is de verwerking van persoonsgegevens ook vereist wanneer Gebruikers de Website gebruiken in overeenstemming met de AGV, om BRAGARD toe te laten zijn diensten te verstrekken;
 • een toestemming: Gebruikers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun persoonsgegevens worden verwerkt wanneer ze het hiervoor voorziene vakje met de volgende tekst aanvinken: "Ik verklaar dat ik de algemene gebruiksvoorwaarden en het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens van BRAGARD heb gelezen en aanvaard", dat verschijnt nadat ze bij het aanmaken van een gebruikersaccount hun persoonsgegevens hebben verstrekt;
 • het wettelijke belang van BRAGARD: BRAGARD toelaten commerciële aanbiedingen te doen, de veiligheid van het netwerk, de informatie en de Website te garanderen, fraudebestrijding en interne administratie;
 • een wettelijke verplichting: reageren op de verzoeken van toezichthoudende autoriteiten.

Gebruikers kunnen altijd hun toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar het adres: rgpd@bragard.com.


Alle persoonsgegevens die werden overgedragen door de Gebruiker worden vervolgens gewist. Dit gebeurt binnen een termijn van 1 maand na het verzoek. BRAGARD houdt geen persoonsgegevens bij van Gebruikers zolang er geen openstaande elementen zijn (met name bij geschillen, klachten, ...).
ARTIKEL 4: ONTVANGER EN DELEN VAN DE GEGEVENS


 1. De persoonsgegevens zijn bestemd voor BRAGARD, de hostingprovider en de uitgever van de Website en hebben de volgende doeleinden: de Website toegankelijk maken, de Gebruiker in staat stellen een gebruikersaccount te creëren en/of een bestelling te plaatsen en/of zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van BRAGARD.

 1. Voor het beheer en de verzending van het of de op de Website bestelde product(en) kunnen de persoonsgegevens van Gebruikers worden overgedragen aan derden, zoals providers van online betaaldiensten en ancedentenonderzoek, logistieke dienstverleners die het of de bestelde product(en) klaarmaken of transportbedrijven die het of de product(en) leveren.

Om de gebruikerservaring te verbeteren, kunnen de persoonsgegevens van Gebruikers ook worden overgedragen aan bepaalde marketing- en publiciteitspartners, meer bepaald voor de verzending van promotionele communicatie.


 1. De verzamelde persoonsgegevens worden niet verdeeld, verkocht, verhuurd of verspreid aan derden of voor andere doeleinden dan beschreven in het Privacybeleid.

 1. Als de wet of overheidsinstanties dit vereisen, mag BRAGARD de verzamelde persoonsgegevens echter overdragen.

ARTIKEL 5: GEGEVENSOVERDRACHT


De persoonsgegevens die door BRAGARD worden verzameld, meer bepaald wanneer Gebruikers de Website bezoeken en/of wanneer Gebruikers een bestelling plaatsen, enz. kunnen worden verwerkt door ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden of in landen met een lager niveau van gegevensbescherming dan in de Europese Unie.

In dat geval neemt BRAGARD de nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de gepaste waarborgen worden geïmplementeerd om deze overdracht in goede banen te leiden en het vereiste en gepaste beschermingsniveau te garanderen volgens de geldende regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals de implementatie van bindende bedrijfsvoorschriften of het sluiten van de standaardcontractbepalingen, vastgelegd door de Europese Commissie.


ARTIKEL 6: DOEL VAN DE VERWERKING


De verzameling en verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de volgende doeleinden:

 • gebruikersaccounts aanmaken en beheren;
 • de toegang en het gebruik van de Website en gebruikersaccounts mogelijk maken;
 • bestellingen van product(en) plaatsen, beheren, betalen, verwerken en opvolgen;
 • product(en) leveren;
 • aan commerciële prospectie doen, te weten het verzenden van informatie, met name commerciële informatie van BRAGARD, zoals nieuwsbrieven, nieuwe aanbiedingen of nieuws;
 • de Gebruikerservaring personaliseren en optimaliseren, de werking van de Website beheren en optimaliseren;
 • contact opnemen met Gebruikers;
 • eventuele vragen/klachten van Gebruikers beantwoorden;
 • de profielen en behoeften van Gebruikers analyseren in overeenstemming met het doel van de website;
 • het verkeer op de Website analyseren en de activiteiten van Gebruikers van de Website volgen om te controleren dat ze geen handelingen verrichten die in strijd kunnen zijn met de AGV en het Privacybeleid;
 • statistieken opstellen;
 • fraude en malware voorkomen en opsporen en veiligheidsincidenten beheren.

ARTIKEL 7: GEGEVENSBEWARING


Onder voorbehoud van een specifieke wettelijke verplichting waarin een langere bewaartermijn wordt opgelegd, worden de verzamelde persoonsgegevens gedurende de volgende termijn bewaard:

 • de gegevens die worden verzameld bij het aanmaken, verwerken en beheren van een gebruikersaccount worden bewaard voor een termijn van maximaal drie (3) jaar na de laatste communicatie en/of inactiviteit van de account;
 • de gegevens die worden verzameld voor de verwerking en levering van de bestelling van het of de product(en) worden bewaard gedurende de volledige duur van het beheer van de bestelling en de eventuele klachten en zolang er nog openstaande elementen zijn (onbetaalde facturen, geschillen, klachten, ...);
 • de gegevens die worden verzameld om informatie, commerciële aanbiedingen en promoties van BRAGARD te kunnen versturen (e-mail, telefoon en postadres, naargelang het geval) worden bewaard voor een termijn van maximaal drie (3) jaar na de laatste aankoop en/of communicatie en/of de laatste reactie op een verzoek;
 • de gegevens die worden verzameld door de contactformulieren worden bewaard voor een termijn van maximaal drie (3) jaar na de invuldatum van het formulier;
 • de gegevens die worden verzameld op de Website worden bewaard gedurende de periode dat de Gebruiker de Website en/of zijn gebruikersaccount gebruikt en/of een bestelling plaatst op de Website, enz. voor zover de Gebruiker ze niet van de Website laat verwijderen onder de voorwaarden, voorzien in artikel 3 van het Privacybeleid.

ARTIKEL 8: RECHTEN VAN DE BETROKKENEN


In overeenstemming met artikels 15 tot 22 van de AVG beschikt de Gebruiker over de volgende rechten op zijn persoonsgegevens:

 • toegangsrecht;
 • recht op rectificatie en wissing;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • recht van bezwaar;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming;
 • recht om richtlijnen op te stellen met betrekking tot de persoonsgegevens in geval van overlijden;
 • recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, verleend vóór deze intrekking; en
 • recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Frankrijk is dat: de Nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheden ("CNIL").

De Gebruiker mag elk van deze rechten te allen tijde uitoefenen door een schrijven te richten aan BRAGARD op het volgende e-mailadres: rgpd@bragard.com of dit te versturen naar het volgende postadres: BRAGARD, 50 rue Léo Valentin, 88000 Epinal, vergezeld van een bewijs van zijn of haar identiteit en met vermelding van achternaam, voornaam en e-mailadres. BRAGARDkan op elk moment aanvullende gegevens vragen om de identiteit van de Gebruiker te bevestigen.


De Gebruiker kan zich in alle gevallen en zonder opgave van redenen verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor commerciële prospectie.

Trackerbestanden (cookies)


Een trackerbestand (cookie) is een bestand van beperkte grootte dat door de server wordt verstuurd naar de browser en wordt opgeslagen op de harde schijf van Gebruikers. Een cookie is een tracker die op de computer van Gebruikers wordt geplaatst en dient om informatie over hun surfgedrag op de Website vast te leggen (bezochte pagina's, datum en tijdstip van het bezoek, enz.). Gebruikers worden erop gewezen dat er tijdens hun bezoek van de Website trackers (cookies) kunnen worden geïnstalleerd.


Scripts die cookies op de Website plaatsen zijn meer bepaald:


Strikt noodzakelijke cookies:

 • PRESTASHOP: deze cookies zijn verplicht en nodig om de Website te kunnen bezoeken. Dankzij deze cookies kunnen Gebruikers bezochte pagina's terugvinden en kunnen het winkelmandje en het aankoopproces naar behoren functioneren. Als Gebruikers deze cookies weigeren of verwijderen, kunnen ze de Website niet bezoeken.

Statistische cookies:

 • Google ANALYTICS: Met deze cookies ontvangen we anonieme bezoekersstatistieken van de Website, zodat we de ergonomie, browse-ervaring en inhoud kunnen optimaliseren.
 • STRIPE: Deze cookie wordt gebruikt om betalingen met creditcard te verrichten. Stripe gebruikt een cookie om betalingen te verwerken, zodat het op zijn eigen servers geen creditcardgegevens hoeft te bewaren.
 • SEND IN BLUE: Met deze cookies kunnen aan Gebruikers producten of diensten worden aanbevolen, gebaseerd op hun browsegeschiedenis op de Website, worden Gebruikers bijgestaan bij het voltooien van hun aankoopproces en ontvangen ze regelmatig commerciële aanbiedingen.

Deze trackerbestanden worden op hun browser geïnstalleerd omdat:

 • ze strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website; of
 • zijn geautoriseerd door de Gebruiker.

Aan Gebruikers wordt bij hun eerste bezoek in een popupvenster gevraagd hun voorkeuren aan te geven. Als Gebruikers hun bezoek van de Website verderzetten op een andere pagina dan die waarmee ze op de Website zijn beland, geldt dat niet als hun toestemming met het plaatsen van cookies op hun computer.


De cookies waarvoor de toestemming van Gebruikers nodig is, hebben als doel:

 • Gebruikers en hun voorkeuren te herkennen;
 • Hun browse-ervaring op de Website te verbeteren, personaliseren en analyseren en hun latere gebruik van de Website te verbeteren;

Er worden geen advertentiecookies geplaatst.


Gebruikers kunnen zich verzetten tegen de plaatsing van cookies, ook cookies die ze voordien hebben goedgekeurd, en kunnen de instellingen van hun browser wijzigen door te klikken op de link met cookie-instellingen. In dat geval kan BRAGARDechter niet waarborgen dat de volledige Website naar behoren zal functioneren.


Gebruikers kunnen in alle gevallen en te allen tijde alle cookies verwijderen die zijn geïnstalleerd op hun browser, ook de cookies waarvoor hun toestemming niet is vereist. Hierbij lopen ze echter het risico dat websites onbruikbaar worden.


De bewaartermijn van de cookies op hun computer bedraagt maximaal dertien (13) maanden na hun aanvankelijke stilzwijgende of uitdrukkelijke toestemming.

Deze pagina delen
Newsletter
03 29 69 10 10 Een bericht sturen
50 rue Léo Valentin 88000 Épinal