Jusqu'au 1er décembre 2020, la livraison est offerte dès 99 HT d'achats ! FAQ COVID-19

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden

Eenmaal geaccepteerd, uitdrukkelijk of impliciet, zijn onze clausules van toepassing op alle toekomstige transacties, zelfs als de bestelling is gedaan per telefoon, fax, e-mail, of ander schrijven waarop onze voorwaarden niet van toepassing zijn. Tenzij anders overeengekomen; alle handelingen verricht met ons bedrijf houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van de hierbij vernoemde voorwaarden. Alle tegengestelde clausules of beperkende bepalingen van de Koper, die voorafgaandelijk niet schriftelijk geaccepteerd zijn door BRAGARD NV/SA, worden niet geaccepteerd. Goederen verkocht door BRAGARD NV/SA onder het merk BRAGARD zijn bedoeld voor professioneel gebruik en worden geacht een directe relatie te hebben met de professionele activiteit van de koper.

2. Prijs

Al onze prijzen zijn vermeld excl. btw en excl. verzendkosten

3. Verzendkosten

België en Luxemburg: €11,95 excl. btw
Franco vanaf €250 (excl. btw), behalve bij contante betaling.

4. Bestelling

Overgemaakte bestellingen aan Bragard NV/SA kunnen niet meer gewijzigd worden en zijn definitief voor de koper. Elke koopovereenkomst wordt pas goedgekeurd na akkoord van BRAGARD NV/SA. Indien niet beschikbaar of bij stockbreuk, zal BRAGARD de klant hierover per e-mail informeren en zal het order worden terugbetaald binnen 30 dagen na de overeengekomen leveringsdatum, tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen. Indien bij een eerdere bestelling(en) de Koper nagelaten heeft zijn verplichtingen na te komen (bijv. betaling niet conform betalingstermijn) dan heeft Bragard NV/SA het recht de bestelling te weigeren tenzij de koper voldoende garanties verstrekt of een vooruitbetaling uitvoert. Elke nieuwe catalogus vervangt de vorige editie, het annuleert de technische specificaties, prijs, referenties en verkoopsvoorwaarden. Vanwege de wijzigingen die zich kunnen voordoen zijn de afbeeldingen, afmetingen, kleurkenmerken e.d. die opgenomen zijn in de catalogus en webshop slechts indicatief en niet contractueel. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen, zelfs na ontvangst van de bestelling, indien wij dit opportuun achten zonder dat de wezenlijke kenmerken van de bestelde artikelen worden beïnvloed. Geen verzoek tot wijziging in de samenstelling of grootte van een bestelling door de klant na het overmaken van de bestelling, zal door >Bragard NV/SA worden aanvaard.

5. Niet tevreden, geld terug

Gelieve de kledingstukken te passen na ontvangst van uw bestelling. Indien u niet tevreden bent over de kleding dient u binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelling de goederen terug te sturen. Wij ruilen vervolgens de artikelen of geven desgevallend uw geld terug. Wij verzoeken u in het gefrankeerde retourpakket de volledig ingevulde leveringsbon toe te voegen met aan de achterzijde uw opmerkingen of aanwijzingen. De etiketten van de teruggestuurde artikelen dienen hierbij aanwezig te zijn op de artikelen. Deze garantie is slechts van toepassing op nieuwe, onberispelijke en ongewassen artikelen. Deze garantie geldt niet voor artikelen die speciaal vervaardigd of geborduurd zijn.

Om praktische redenen kunnen wij de garantietermijn niet langer dan 14 dagen garanderen. De verzending vindt plaats op risico van de geadresseerde. Het adres voor uw retourzending vindt u hieronder. Rembourszendingen worden geweigerd.
BRAGARD S.A.
Axis Gate – Rue du Fond Cattelain, 2
1435 Mont-Saint-Guibert
België

Retourkosten zijn voor rekening van de klant.

6. Klachten

In geval van zichtbare gebreken, is het aan de klant om uiterlijk binnen de 8 werkdagen na levering Bragard NV/SA hiervan op de hoogte te stellen en dit per aangetekend schrijven. Indien de koper niet aan deze termijn voldoet dan wordt de koper geacht de goederen aanvaard te hebben en wordt Bragard NV/SA vrijgesproken van enige verantwoordelijkheid. Eventuele klachten kunnen onder geen beding aan de basis liggen voor het niet of gedeeltelijk uitvoeren van verschuldigde betalingen aan Bragard NV/SA m.b.t. tot deze of andere bestellingen.

Onze aansprakelijkheid is slechts beperkt tot de terugbetaling of zuivere ruil van een item dat gebreken vertoont bij normaal gebruik en onderhoud. Andere compensatie is uitgesloten. Onze verantwoordelijkheid kan bovendien ook niet ingeroepen worden in geval van een storing of schade veroorzaakt door natuurlijke slijtage, oneigenlijk gebruik door de klant in strijd met de aanbevelingen van gebruik, door de daad van een derde partij (inclusief de vervoerder) en tenslotte in geval van overmacht.

Ongeacht de klacht of beweerde gebrek, indien de koper van plan is om juridische stappen te nemen, moet hij /zij dit doen binnen een jaar na aflevering, daarna vervalt de klacht.

7. Intellectueel eigendom

Al het materiaal, merken, modellen, logo's etc. die in de catalogus en op de webshop worden vermeld, zijn het exclusieve eigendom van BRAGARD of haar leveranciers, deze laatsten hebben geen licentie of enig ander recht dan om de catalogus/webshop te raadplegen. Reproductie of het gebruik van alle of een deel van deze elementen is uitsluitend toegestaan ten behoeve van informatie voor persoonlijk en privégebruik, elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Elk ander gebruik wordt beschouwd als namaak en is strafbaar gesteld in de Intellectuele Eigendom.

8. Personaliseren - logo

Enkel mogelijk op aanvraag. BRAGARD behoudt zich het recht voor om orders, waarvoor de documenten/gegevens die door de opdrachtgever zijn aangeleverd niet beantwoorden aan de vereiste criteria om de kwaliteit van het drukwerk te garanderen, te weigeren. Voor iedere bestelling onthoudt Bragard zich van enige verantwoordelijkheid voor enige fout of nalatigheid van de klant. M.b.t. de bestanden aangeleverd door de opdrachtgever engageert Bragard NV/SA zich enkel tot het samenstellen van de kleuren zoals zichtbaar op het computerscherm of papier. De kleuren zijn niet bindend. Een tint verschil in de kleur van de afdruk kan geen weigeringsgrond zijn voor een bestelling. Alleen de overdracht van het grafische is de verantwoordelijkheid van BRAGARD. De klant verklaart dat hij het recht heeft om tekeningen en exclusieve merken te reproduceren voor de specifieke referenties (bijv. badge, kleding, enz.).

9. Risico overdracht

De op de leveringsbon genoemde artikelen blijven eigendom van Bragard tot het moment van volledige betaling van de afgesproken prijs. Faillissement of opheffing van de koper vormen geen uitzondering op deze clausule. Ongeacht de overdracht van eigendom, de risico's zijn, in alle gevallen, overgedragen aan de koper wanneer de goederen het pand BRAGARD verlaten en overgedragen worden aan de vervoerder, zelfs bij betaling onder rembours. Al onze zendingen worden vervoerd op risico van de ontvanger.

In alle gevallen dient de klant:

  • De toestand van het pakket te controleren op het moment van ontvangst (open of niet, ongewijzigde karton, gescheurd of nat). Bij twijfel dient de klant de goederen onder reserve te aanvaarden met vermelding op de leveringsbon of te weigeren wanneer het pakket aanzienlijk beschadigd is.
  • de hoeveelheid ontvangen goederen na het openen van de verpakking te controleren.

Indien er goederen ontbreken of indien pakketten geweigerd worden, dient de klant op dezelfde dag als de ontvangst van de goederen of uiterlijk de eerstvolgende werkdag Bragard NV/SA hiervan op de hoogte te brengen via brief, fax of mail. Een weigering of niet respecteren van deze termijn wordt niet in overweging genomen en bevrijdt Bragard NV/SA van enige aansprakelijkheid. Omgekeerd, als aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, dan zal Bragard NV/SA verder overgaan tot de terugbetaling of opnieuw verzending van de desbetreffende artikelen. Als tijdens het transport schade is opgetreden, moet de koper de transporteur hiervan in kennis stellen binnen 3 dagen na ontvangst, in overeenstemming met voorschriften terzake in Wetboek van Koophandel.

10. Leveringstermijn

Onze vermelde verzendings en leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. Vertragingen van welke aard dan ook, zelfs in het geval van overmacht, geven geen recht op een annulering van de bestelling, een prijsverlaging of eventuele schadevergoedingen. De leveringstermijn voor bestellingen die u vindt op www.bragard.be stemt overeen met de tijd die nodig is om de bestelling voor te bereiden en het pakket naar het afleveradres te vervoeren. Wij stellen alles in het werk om onze bestellingen zo snel mogelijk te versturen. De bestelling voorbereiden neemt meestal 5 à 10 werkdagen in beslag. Bij gepersonaliseerde producten kan deze termijn oplopen tot 15 à 20 dagen.

11. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen dienen contant betaald te worden, zonder korting, uitgezonderd speciale betalingsafspraken. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt de factuur met 20% verhoogd met een minimum van € 25 als basisbedrag. Bovendien dient de rente van de achterstallige betaling van 1% per maand zonder aanmaning betaald te worden vanaf de vervaldag. Alle rechtsvorderingen, zowel van aanklager als aangeklaagde, vallen onder de uitdrukkelijke bevoegdheid van de rechtbank van Brussel. Onze prijzen zijn franco vermeld, zonder en met btw (21%). Franco vanaf € 250 (excl. btw), behalve bij contante betaling. Bijdrage voor verpakkings- en verzendkosten: €11,95. deze worden zonder financieringskosten berekend, d.w.z. betaling aan de bezorger, zonder kosten. De prijzen zijn onder voorbehoud vermeld. Foto's zijn niet bindend. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de wetgeving en/of veranderingen in het btw-percentage.

12. Beding van eigendomsvoorbehoud

De op de leveringsbon genoemde artikelen blijven eigendom van Bragard tot het moment van volledige betaling van de afgesproken prijs. Faillissement of opheffing van de koper vormen geen uitzondering op deze clausule. De klant moet de goederen, na de levering, beschermen tegen verlies, schade of diefstal. Bragard NV/SA onthoudt zich van enige verantwoordelijkheid bij acties door derden uitgevoerd op de goederen. Bijvoorbeeld de beslaglegging uitgevoerd op de goederen onder het voorbehoud van de eigen woning. In geval van niet-betaling van een gedeelte van de bestelling kan Bragard NV/SA de terugkeer eisen van alle geleverde goederen voor rekening en risico van de klant, zelfs die waarvoor de betaling nog niet opeisbaar is. In geval van gedeeltelijke betaling, blijven de aanbetalingen eigendom van Bragard NV/SA. De klant zal worden onderworpen aan een forfaitaire vergoeding van de schade wegens contractbreuk, ondanks de claim en de terugkeer van niet volledig betaalde goederen.

13. Wetgeving en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden en de gevolgen daarvan vallen uitsluitend onder het Belgische recht. Elk geschil van welke aard dan ook met betrekking tot deze Voorwaarden of de verkoop van producten aan de klant of, meer algemeen, de relatie tussen Bragard NV/SA en de klant valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Brussel.

Deze pagina delen
Newsletter
03 29 69 10 10 Een bericht sturen
50 rue Léo Valentin 88000 Épinal